Aanvaardbaar risico in BRZO-bedrijven

In artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) staat de volgende definitie van het plaatsgebonden risico (PR).

Het PR is het risico (uitgedrukt in kans per jaar) dat één persoon die zich onafgebroken en onbeschermd op die plaats bevindt, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit met een gevaarlijke stof.

Wat zijn een aanvaardbaar risico’s?

Volgens, Trevor Kletz, een Amerikaans deskundige op het gebied van arbeidsveiligheid, mag het risico van een industriële activiteit met gevaarlijke en/of giftige bedrijfsprocessen niet groter zijn dan de natuurlijke kans die burger loopt door gevaren van natuurlijke aard (bv. overstromingen aardbevingen of blikseminslag).

In onderstaande tabel zijn enkele in de literatuur gevonden kansen op de natuurlijke risico’s weergegeven. Volgens bovenstaande bewering zou het acceptabel risico dan rond de
10-7/jaar bedragen.

Tabel 1 Kansen van natuurlijke risico’s

Aanvaardbaar risico (OHSAS 18002)

Risico dat is teruggebracht tot een niveau dat aanvaardbaar is voor de organisatie, met het oog op wettelijke verplichtingen en het eigen en het eigen arbobeleid.

Bepaling van de norm 10-6

De getalswaarde 10-6 (als kans per jaar op een dodelijk ongeval) wordt in het Bevi gebruikt als grenswaarde voor het plaatsgebonden risico. (Staten-Generaal, 2013).

Deze norm is een grenswaarde voor kwetsbare objecten en moet daarom door het bevoegde gezag in acht worden genomen (er mag niet van worden afgeweken).

“De norm van 10-6 per jaar voor het plaatsgebonden risico is gerelateerd aan de gemiddelde kans op overlijden die een burger loopt.

De minst kwetsbare leeftijdscategorie zijn de 12- tot 16-jarigen.

Deze groep heeft gemiddeld een kans op overlijden van 10-4 per jaar.

Dit risico wordt gebruikt als referentiepunt voor de hoogte van de risiconormen van externe veiligheid. Een norm van 10-6 betekent dan dat geaccepteerd wordt dat op die plek de kans op overlijden van dit specifieke risico met maximaal 1% toeneemt. Deze grenswaarde is in de praktijk geaccepteerd, nadat uit onderzoek is gebleken dat dit haalbaar en betaalbaar was.

 

Om een rationele voorstelling van het begrip risico te krijgen staan hieronder enkele voorbeelden van risico’s uit het dagelijks leven die bewust worden genomen.

 

1.1.1           Bewust gekozen aanvaardbare risico’s

In het dagelijks leven worden voortdurend bewust risico’s genomen, waarbij niet wordt stil gestaan bij de gevolgen of de ernst van het risico (snijden van brood met een broodmes).

Een aantal bewuste risico’s met de kans op overlijden, staan in onderstaande tabel:

Tabel 2 Gemiddelde risico bewust genomen risico’s

1.1.2           Dagelijkse risico’s op de werkvloer in Nederland

Feiten en cijfers

In Nederland werken ongeveer 7 miljoen werknemers bij zo’n 350.000 bedrijven.

Jaarlijks krijgen meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval.

Gemiddeld 60 keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Dat zijn 1-2 doden per week.

 

Bron: https://www.rivm.nl/veilig-werken/feiten-en-cijfers-over-arbeidsongevallen

Afspraak maken

Maak een afspraak door het onderstaande formulier in te vullen.  


Kies datum:


Om spam te voorkomen vragen we u de
onderstaande code over te typen.

captcha